Semalt hünärmeni: Elektron söwda web sahypasy işledilende SEO adamlaryň ýalňyşlyklary

Elektron söwda SEO esasanam muny nädip etmelidigini bilýänler üçin altyn kän bolup biler. Ol ýerde size SEO öwredýändigiňizi aýdýan köp adam bar, ýöne köplenç ýalňyş maglumatlar bilen gutarýar.

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Jeýson Adler, elektron söwda söwdasy üçin SEO-ny dolandyrýan adamlary azdyrýan gaty ýalňyş düşünjeleri düşündirýär.

1. SEO hemme zady düzedip biler.

Aslynda, SEO satuwlara täsir edýär, ýöne beýleki marketing kanallary hem möhüm rol oýnaýar. Satuwy ýoldaşlyk üçin süreniňizde, diňe bir web sahypasyny tertipleşdirmek bilen çäklenmän, köp faktorlary göz öňünde tutmaly. SEO satuwy güýçlendirýär, ýöne önümiň iberilmegi hem bäsdeşlikli bolmaly. Bäsdeşlikdäki beýleki faktorlar önüm hödürlemek, haryt satmak, ulanyş, baha kesmek we başga-da köp zatlary öz içine alyp biler. Diňe tehniki SEO-a ünsi jemlemek sizi aňsatlyk bilen azaşdyryp biler.

2. Kategoriýa sahypalarynyň ähmiýeti ýok

Kategoriýa sahypalary has köp açar söz goşmak üçin platforma. Semalt web sahypasy analizatory ýaly gural ulanyp, kategoriýalaryňyza goşup boljak uzyn guýruk açar sözlerini tapyp bilersiňiz. WebCrawler-iň bu kategoriýalary görkezmek üçin meta adyny, H1 belligini, meta düşündirişini, URL-ni we beden mazmunyňyzy (eger bar bolsa) optimizirlemek maslahat berilýär.

3. Daşarky web sahypalaryndan mazmuny köpeltmek nädogry

Sahypaňyza takyk mazmun almak gowy karar bolup biler. Şeýle-de bolsa, arka baglanyşyklary almakda-da gowy bolmaly. Mysal üçin, Amazon, ýokary derejelere ýetmek üçin öz sahypalarynyň düşündirişini gaýtadan ulanmakdan uly girdeji gazandy. Güýçli baglanyşyk strategiýasy bar.

4. 'Bir ululyk hemmelere laýyk gelýär' gözlegçiniň niýet çaklamasy

Kategoriýa sahypalaryny girýänler üçin çeňňek hökmünde ulanýan blogçy üçin hiç haçan düşmäň. Adamlar esasan iki sebäbe görä internete girýärler. Birinjisi gözleg. Bazary öwrenmäge ýa-da bir zat hakda belli bir maglumatlary ýygnamaga synanyşýan bolmagy mümkin. Bu adama diňe maglumat gerek we bu aýratyn ýagdaýda satuwyňyzy amala aşyrmaz. Ikinji sebäp, satyn almak bilen baglanyşykly. Kimdir biri önüm satyn almaga taýyn bolup biler. Bu görnüşdäki myhmanlar satmak üçin amatly önüm we kategoriýa sahypalaryna gönükdirilmelidir. Çeňňek we kommutasiýa usuly şowsuz ugurlar sebäpli islegli alyjynyň ýitmegine sebäp bolup biler.

5. Synlar SEO-a kömek etmeýär

Synlar gözleg motorlarynda has ýokary derejelere çykmagyň usulydyr. Mundan başga-da, synlar müşderileriň web sahypaňyza bolan ynamyny we ynamyny ýokarlandyrýar. Alyjylaryň köpüsi, satyn almazdan ozal synlary okamaga ýykgyn edýärler. Google tarapyndan indekslenen gowy syn strategiýasy, SEO tagallalaryňyzy hökman öwer. Synlar, web sahypaňyzdaky ulanyjynyň gatnaşygy wagtyny hem artdyrýar. Amazon, köp satuw gazanýan önüm synlaryny almaga ökde.

Elektron söwda köp ýalňyş pikirler bilen doldurylan tehniki ugur. Adamlar diňe SEO ýaly internet marketinginiň taraplaryna bil baglaýarlar, ýöne işleýän beýleki sanly marketing usullaryna baha bermeýärler. Aboveokarda sanalan maslahatlara esaslanyp, yzarlamaly hakykaty ýa-da äsgermezlik edýän ýalňyş düşünjäni tapawutlandyryp bilersiňiz. Galyberse-de, internet marketing kampaniýasynyň umumy maksady, adatça, öňdebaryjy we ahyrky öwrülişikleri artdyrmakdyr.

mass gmail